Content feed Comments Feed

Day Light Saving

Posted by nzk Sunday, September 28, 2008


NZ Mungdan masha yawng laning mi hta n-galaw n-mai bungli lahkawng lang nga ai ,dai gaw hpa rai ta nga yang ahkying aten (time) hpe sit ya ra ai ,Sept jahtum bat hta shawng de hkying hkum mi sit ya ra ai ,bai na March shata hta kalang hpang de hkying hkum mi bai sit ya ra ai .Dai ni gaw nshung hkoi na ginhtawng ta de rai wa sai shani ten grai ga lu sai , jahpawt hkying 5 kaw nhtoi htoi ai sha na hkying 9 hta she nsin bai sin ai , dai majaw shana yup tung ten du hkra zaw zang hkawm ai ni gaw yup nhkru ai ten re ,ndai ten hpe daylight saving nga n-htawm masha law law wa grai pyaw ai ten re pang lai de nga dawn hkawm, shanju sha rai makau grup yin na nampu nam pan ni mung n-naw bai rawt rai grai pu tsawm ai ten re ,ndai ten ladaw ni hpe nz masha ni gaw grai manu shadan ma ai lam hpe mahkrum madup hku na shachyen ya dat ai .

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com