Content feed Comments Feed

J.W myusha myit masa

Posted by nzk Friday, June 19, 2009


Ndai mung kan gaw masha nlaw ai ni gaw law ai ni hpe dang sha ,chyoi chyang ai ni gaw nkung nkayang ai ni hpe mawp lu mawksha, ngun ja ai ni gaw gawng kya ai ni hpe dip gamyet sha rai nang shoi nangsha nga na nru nra shanut shanat re mung kan re.

Ndai zawn re sat lawat ni gaw moi chyloi nhkoi kawn mung kan a labau hta ban hte ban yu ginlen hkrat wa ai gaw di ni du hkra re.Dai ni na ten grai gaja ai shing gyim ahkaw ahkang hpring tsup ai ngu ai sinna mung dan atsuya ni hta pyi ndai zawn re sat lawat ni gaw nga ai hku re. Rai tim shan hte a zai ladat ni gaw grai si mani ai ladat she lang ma ai E.g shing gyim ahkaw ahkang hpring hkra jaw da ai , ndai zawn re lam ni hta dai mung dan kaw nga ai myu kaji ni gaw pyaw dum mat ma ai . E.g NZ mung dan hta lamuga madu tai ai moari ni gaw shan hte ni a mung dan hpe ndai zawn re si mani ai zai ladat hte shamyit ai katut sha ma ai.

Dia ni na anhte J.W sha ni gaw myen wa e mazut ai ladat hte dip sha ,dang sha ai majaw sha anhte a myit ni gaw lawt mayu ga ai ,dai pyi naw dai ni na anhte a J.W wupung wuhpawng kata hta masha nkau gaw Myen wa jaw da ai kaw anhte nga ai zawn nawn ,myen hpe she madu zawn nawn na anhte gaw manam she shadu manam zawn re myit jasat ni she rawng wa ga ai.Dai majaw ngai hkam la mu mada ai J.W myu sha myit masa gaw lawu na hte maren re...

(1) Anhte ni gaw myen mung kata na tayin ta kachin lumyu ni nre ,JINGHPAW WUNPAWNG MYUSHA she rai ga ai .

(2) Anhte ni gaw madu she re manam nre ga ai.

(3) Ahte gaw mungdan lu na matu gasat ai ni nre ,anhte a mungdan hpe sa up sha ai mung maden hpyen hpe gasat ai ni she re.

Lahta na ngai hkam la ai lam gaw ladu shalai ai myutsaw myit masa gaw nrai nhten?dai ni na ten anhte a lawt lam hpe lu la na matu gaw ndai zawn re myit jasat ni rawng ra ai hpe tang madun dat nngai law.Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com