Content feed Comments Feed

JIN JIN RAI NGA GA

Posted by nzk Friday, May 29, 2009


A MYU HTE MUNG DAN A MATU
DE,

NZ mung dan du a myu W.P sha ni yawng hpe jin jin hkyen magang na matu sha na dat ai . An hte W.P mung dan a mung masa lam gaw nang ngai chye taw sai hte ma ren,an hte NZ mung dan du nang ngai yawng ti nang a kanu mung dan hpe woi awn tsap nga ai KIA gaw gap na matu myit daw dan let sha jin sai lam hpe sha na dat ai.majan byin wa ai hte rau machyi makaw si hkrun si htan a matu nang ngai dang di dang dep ai ram tsi mawan a matu gabaw shaw let hting gaw mi htam shi kaw na htam mi garum mat na matu yawng hpe saw lajin dat ai.lai wa sai aten hta KIA a gawng kya ai lam ni hpe mung x,tu a tsaw ra myit hte nang ngai chye na ya ai hte mara raw hkat ga. An hte amyu W.P sha ni hpe tsaw ra let shawng lam hta tinang a a sak hpe daw jau up nawng let shakut na myu tsaw mung tsaw ning hkring ni hpe an hte shakawn shagrau garum madi sha daw ga. a hkyin aten naw nga yang myu tsaw mung tsaw myit ning nan hte bai jawm sha kut sa ga. majan bai byin, sanat mahku kapaw hpang ai hte rau an hte kalang ta lu garum hkra sha jin magang na matu hkyen lajang da ga.a sak 18 ning lahta yawng passport hpe mung lajang da ga.kyu hpyi n gun la let gwi gwi hte shawng lam de la hkam sa ga.


Slg.Dau Hkawng
President of NZKC

Masha nnan hkap tau la ai lam

Posted by nzk Monday, May 18, 2009

Mani gawlaban nawku kyu hpyi hpawng hte hpawn Malysia mungdan na du shang wa ai jinghpaw wunpawng myu sha ni hpe hkap tau hkalum la ga ai yawng marai 11 rai ma ai rai nna tsin yam hku du shang wa ai ni hkrai re.

NZ de tsinyam hku du shang wa ai masha ni hpe immigration camp hta laban bat 6 tup hkam jalam jep ai lam ni , nz mung dan a lamni ,upadi ni hte english laika hte motor car licence zawn re ni hpe mung lajang ya ma ai ,dai hpang she madu nga na dum nta de bai saya ai hku re.
Ndai zawn malu masha ni hteNU A TSAW MYIT

Posted by nzk Saturday, May 9, 2009

Mung kan ntsa Nu a tsaw myit ni wa,
lamu na shagan pang lai na zaibru hte shadawn n dang .

Shata jahku tup hkum gawng li shangai chying hkai
ten du shing gyim hkum shan machyi,
sai tum sai pa she gabrat, gade machyi tim wa she wutik hkra shi sharang ,
ma a myi man hpe shi mu lu , hkum shan machyi ai lam shi malap,
Nu a myi man lamu na shata zawn htoi kabrim,
shi a myit hta gaw shangai shaprat ai lam hta nmai shayawm ai
W.P myu sha ni law htam ra ai da ,dam lada la ai NUa myit jasat ni wa.

Machyi makaw hkrum wa yang Nu sha ni si htum nmai ,hten za nmai
nga shani shana shi gawn la jang.

Makam lam hta kri dung u ga nga, Hpan wa karai hte
shi shachyen ya.

Lai ka hpaji lam hta hpang hkrat nmai , hparat hta mung kung kyang
wa mu ga nga laika jawng de shi nan woi sa.

Amyu htung hkring labau ni nchye nmai nga sha na shagu
shi sharin ya.
Ding hku kata aput apai n nga sha WA a ningrum ning tau
kaja mung shi tai ya.

Ya asak kaba kung kyang wa Nu a lahpyen hpe an nau ni
kau da sumtsaw sumtsan mai gan ga de she du a yai
marit la ai Nu a lahpyen.

Nu a matsun maroi num htet ga ni ngai n sha na hta
tut malap n mai ,
Kaning re kaw mi du tim hpan karai hpe hkum malap da.
Nan nau ni sha da myit hkrum tsaw ra lam ni hkum di mat da.
Wun pawng mungdan Uma ga hpe hkum malap, Uma ga gaw
nan nau ni hpe langa ai da.

Nu e myit n su la ai an nau ni hpe naw hta rit , naw sharin
shaga la rit.

Mung kan a hpaji hparat , jasut gan tam hkawm ai an nau ni
bai wa na, Nu a salat myi prwi hpe wa katsut ya na yaw
hkum hkrap sanu Nu e.....

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com