Content feed Comments Feed

Kabu gara ai christmas ten rai u ga

Posted by nzk Monday, November 30, 2009


Masha ni anhte hpe shut ai mara ahte raw kau ya ai zawn anhte a mara hpe mung raw kau ya et law ;
Christmas ten hta yawng ngwi pyaw nga mu ga hte , yawng a myirt krawng lawang hta dai hkye la mdu hpe hkap tau shara jaw la ga.

Yawn Hken Shiga

Posted by nzk Thursday, November 26, 2009


Myitkyitna Mare Njang kawng (Thida lawk) kaw nga ai Kawa Salang Labya Tang ( U Sein Cho, n-nga mat sai ) hte Kanu Maran Hawn Pan Yan a shadang sha alat Shadang Labya Aung Mai Lat asak (17 ) Ning gaw lai wa sai 14.11.2009 bat kru ya shana 9:30 pm ten ram hta nta lakang ntsa kawn ginsup gumhtawn shut ai a marang e shi a baw kaw ningma kaba byin hkrum n-na ndum ndam rai tsi rung kaw du mat ai.
Tsi rung kaw shi hpe atsam htum hkra tsi lajng yu tim nlu mat ai majaw 24.11.2009 shana 10:pm ram hta Auckland tsirung kaba kaw n-nga mat wa sai re. Ndai ma Aung Mai Lat gaw ndai New Zealand Mungdan Auckland mare hta shi a kanu ji sara num Maran Roi Ja hte rau nga let Collage madang hta hpaji sharin nga ai wa re, shi gaw Gawdin ginsup ai lam hta grai ram ai hte nawku hpung kata hta mung dawraw dum let grai ap nawng ai shadang sha langai mung re.
Ndai zawn yawn hkyen hkrum ai lam a ntsa anhte NZ du J.W sha ni hte shi a manaw manag ni yawng mung shi a Kanu, kanau jinghku jinang yu ni hte rau grai yawn hkyen hkam sha lawm ga ai. Shi a moi mang hpe 27.11.2009 ya shani hta Auckalnd Swanson christan lup ding lup wa hta makoi mayang nalam hpe chyelu ga ai.

Tinang Lu Ai Laknak Hte

Posted by nzk Thursday, November 19, 2009

Ya hte blog hte tsan ai grai na mat sai laika ka na ngu gaw myit ai gara kaw na ka na re mung nchye rai myit ni mung le du nang du rai mahtang gaw NZ ga ginhtawng ta rai wa na le myit ni mung hkun hkraw nga ai.
Um ka na gaw rai sa shiga nga yang mung nrai,sumla hkrung hte yungwi nga yang mung masha ni she kataw ai rai,softwaer lagu ladat aw nre tam mara yana nga yang mung computer dai ram nchye,laika ngau ka ga nga yang mung manang ni hpe shatan ai zawn bai tai.

Hpa mi rai tim kalang galaw ai bung li gaw tang du hkra galaw ra ai hku re nchye nkaw le ra kaw na copy ndai kaw na copy rai na galaw sha nga ai mi rai tim ndai blog kaw na lama mi sha gaw akyu jaw na re ngu mung kam nga ai,dai hta sha n-ga NZ kaw J.W shani nga nga ga ai ngu ai hte shada mung grau na matut mahkai lu na myit mada ai sha n-ga anhte a laika hku kada ai web langai jat ai mung rai madu a laka ni hpe manu shadan ai lam mung re.

Dai ni anhte J.W sha ni laika ka ai lam hta n-gun grai naw yawm nga ga ai,gashadawn blog zawn re hte laga laika buk ni kasha praw ai lam hta grai naw gawng kya ai hpe mu mada ai dai majaw hpami rai tim madu lu ai atsam hpe masha ni hpe garan jaw ga W.P blog ni hti dang sha naw re madu kada ai blog ni hpe mung ndau shabra ga ,kagaw kamyu gara hku blog hpe ka na nchye yang garum ya na hpaji jaw ya na W.P computer ning hkring ni nga ai san la ga.Tinang lu ai atsam hpaji hpe laknak hku na jai lang ga ngu gasaw ngun jaw dat ai.
Lahta na gabaw gaw ngai hti hkrup ai laika ngau kaw na re nhti lu shi ai ni,nmu hkrup shi ai ni a matu ndai kaw hti la ga.


MANU

Posted by nzk Thursday, November 5, 2009


Manu dan tsawm htap ai W.P Mungdan Hpan wa sagya e anhte hpe ap ya.

Ndut ndang hkawm sa mai, wanglu wang lawng tsun shaga lu,
kade npu e ntaw, kadai mung nlu up sha, Du magam
lai hte up hakng lai wa.

Mung maden English hte Japan hpyen ni du shang wa
lu ai atsam htum hkra hte hkap gasat , Mungkan she gari lai wa
Arawng la hpa Jiwa ni a Mungtsaw myu tsaw, share shagan myit ni wa.

Mung kan a sat lawat ni galai shai wa..Roi sai htung hkring
nbung ai Myen wa a ga madat pyaw, munghpawm gawde na nga gadawng bang
MUNG DAW ngu ai de daw dan hkam la.

Dip da ai hpe nra AWMDAWM SHANG LAWT lu hkra nga bai
rawt malan hpang ai 1962 ning.

1975 ning du Ning mu nbung,masa nbung ai a marang MADU UPHKANG MUNGDAW
madang de bai hting nut.

Mung masa lam hpe shatku ntsa hparan lana nga myit, sanat mahku hpe shazim
da 1994. Lak lai ai lam mi nnga W.P ginra Myen hpyen dap chyu
jat wa.

2009 ning bai du wa tara nlang sadi ndung Myen hpyen wa a daw dan
dat ya ai gaw JARIT SIN DAP da lu oi ?????
Kaja wa teng teng anhte wa jarit sin na madang sha wa rai sai kun?
Myit yu hpa............Myit yu hpa............Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com