Content feed Comments Feed

W.P sha ni a shi sumla Htai kaw madun

Posted by nzk Sunday, April 4, 2010

Anhte W.P sha ni a lam hpe myit shang sha ai mai gan shi sumla jaugawng langai gaw shi a shi sum la ni hpe Thai mungdan Bankkok maigan shi jau gawng club hta madun lai wa sai lam chye lu ai.Wunpawng mung dan shanglawt asuya a shamu shamawt ai sumla ni rai nga ai .
Ndai shi jau gawng wa gaw American Mungdan carlifonia mungdaw na re .
Ndai lamang hta shi jaugawng ni madung sayu ai rai nna matut na mung Japan mung dan hta mung matut na madun mat wa na re lam shiga dap ni kawn lakap let chyelu ai.
Anhte amyu ni a lam hpe Mungkan de shabra ya ai lam gaw arawng lahpa langai mung rai nga ai . Hkumtsup hkra ndai kaw hti yu ga.

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com