Content feed Comments Feed

Gasaw Ndau shana dat ai

Posted by nzk Sunday, December 28, 2008

( Anhte a Ning baw gaw karai kasang rai nga ai )

Mung kan jut shara shagu hta shanu nga ai tsaw ra ai J.W myusha ji nban ni yawng hpang de gasaw lajin dat ai . 2009 ning na Jinghpaw Mung daw masat nhtoi hta Nang ngai hkum dingdek nan anhte a Mung dan ngwi pyaw sim sa wa na matu tinang du ai shara kawn aja awa kyuhpyi myit dum ga ngu gasaw dat ai law.

Kyu hpyi ai lamang hpe hkying hkum 24 lusha gam let wuhpung wuhpawng hku rai rai tinang ding hkrai hku rai rai galaw sa ga ngu gasaw dat ai law.


Madung dat na kyu hpyi na matu gaw ..

  1. Anhte a Mungdan ngwi pyaw sim sa wa na matu .
  2. Hten run nga sai anhte a Buga gin ra a matu .
  3. Amyu shalam hta woi awn nga ai anhte a Ningbaw ningla ni karai kasang kaw na Machye machyang lu la let, myu sha ni hpe woi awn jasat wa lu na matu.
  4. Jinghpaw Wunpawng myu shani myithkrum gahkin gumdin wa na matu.
  5. Karai kasang miyt dik myit ra ai aMyu , Mungdan , Ningbaw ningla ni byi tai wa lu na matu.
  6. J.W Myu sha ni hpaji hparat hta chye chyang kung hpan walu na matu.
Anhte NZ nga ai j.w shani gaw lahta na tang madun da ai hte maren du na January 10 hta ndai lamang hpe galaw sa wa na ga ai . Nang ngai hpu nau ni yawng mung shang lawm myit dum ga ngu gasaw dat ga ai law .Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com