Content feed Comments Feed

Rugby World Cup 2011

Posted by nzk Saturday, September 10, 2011

Mungkan madang Rugby ginsup poi (Rugby world Cup 2011) kaba, hpaw poi hpe Auckland Muklung Eden Park kaw grai hkik hkam ai hkrang shala lamang ni hte galaw lai wa sai.Ndai hpaw poi hta masha 60,000 jan sadu ngun jaw ai lam chye lu ai.NZ Mungdan hta gaw Rugby hpe madung gin sup ma ai hte NZ masha ni grai ra sharawng ma ai. Ndai zawn Mungkan madang (World Cup) hpe 1971 ning kawn hpang ai lam chye lu ai.

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com