Content feed Comments Feed

MANU

Posted by nzk Thursday, November 5, 2009


Manu dan tsawm htap ai W.P Mungdan Hpan wa sagya e anhte hpe ap ya.

Ndut ndang hkawm sa mai, wanglu wang lawng tsun shaga lu,
kade npu e ntaw, kadai mung nlu up sha, Du magam
lai hte up hakng lai wa.

Mung maden English hte Japan hpyen ni du shang wa
lu ai atsam htum hkra hte hkap gasat , Mungkan she gari lai wa
Arawng la hpa Jiwa ni a Mungtsaw myu tsaw, share shagan myit ni wa.

Mung kan a sat lawat ni galai shai wa..Roi sai htung hkring
nbung ai Myen wa a ga madat pyaw, munghpawm gawde na nga gadawng bang
MUNG DAW ngu ai de daw dan hkam la.

Dip da ai hpe nra AWMDAWM SHANG LAWT lu hkra nga bai
rawt malan hpang ai 1962 ning.

1975 ning du Ning mu nbung,masa nbung ai a marang MADU UPHKANG MUNGDAW
madang de bai hting nut.

Mung masa lam hpe shatku ntsa hparan lana nga myit, sanat mahku hpe shazim
da 1994. Lak lai ai lam mi nnga W.P ginra Myen hpyen dap chyu
jat wa.

2009 ning bai du wa tara nlang sadi ndung Myen hpyen wa a daw dan
dat ya ai gaw JARIT SIN DAP da lu oi ?????
Kaja wa teng teng anhte wa jarit sin na madang sha wa rai sai kun?
Myit yu hpa............Myit yu hpa............Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com