Content feed Comments Feed

N Z du J.w sha ni a hpaji masa

Posted by nzk Sunday, August 2, 2009

Ndai hpawmi yan gaw N.Z kaw du ai J.W sak kung nu num ni hta na shawng nnan shagrau lekmat National certificate of hosipitality hpe hkam la lu ai yan re.

shan yan gaw NZ kaw du ai 2 ning jan sha naw rai ma ai rai tim ya na zawn asak gaba tim myit n-shayawm ai sha shakut shaja lu ai gaw grai nan arawng la hpa rai nga ai.

Maga mi de bai yu ga nga yang dai ni NZ kaw du ai ahte J.w sha ni gaw hpaji shakut ai lam hta laga myen mung masha ni hte tsa lam shadang shing daw yu yang No 1 re ngu mu mada ai hpa majaw nga yang anhte ni masha jahpan kachyi sha naw re.

Ya ten hta nz kaw du nga ai J.W sha ni hta bachelor of nursing hpe sharin nga ai numsha lahkawng, engineering numsha langai , electrical engineering sharin nga ai lasha lahkawng re. Sak naw ram ai ramma ni malawng mung college madang kaw hpaji sharin nga ai hkrai re, NZ mung dan gaw hpaji sharin la na matu gra htap htuk ai mungdan langai mung rai nga ai.

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com