Content feed Comments Feed

Bai Nhtang sum ru yu ga 2008

Posted by nzk Wednesday, December 31, 2008

2008 Ning hpe ntsa lam hproi bai yu dat yu ga mai kaja lam ni nga ai zawn hten run hten za tsin yam tsim dam ni mung law nga ai . Nkau gaw Mung kan a shingra tara maka a majaw mung rai nkau gaw masha shada sat nat hkat ai lam ni mung rai nga ai.

Hpa mi rai tim 2008 ning gaw gade nna yang htum sana sha rai sai ngwi pyaw ai 2009 shaning nnan mung du shang wa sana sha rai sai . 2009 ning gaw ganing re ai baw ni bai du wa na kun ? shaning aten ladaw ni gaw lai lai rai mat wa sai . Nang na a hkum a matu hpa galaw sai kun ? Na a dinghku dum nta masha ni a matu hpa galaw sai kun? Na a mare buga grup yin na ni nang hpe kam hpa ma ai kun? Na a amyu sha ni a matu Na a Mungdan a matu akyu rawng ai lam lama ma galaw ga sai kun??? kun ngu ai ga si ni hte bai nhtang myit sum ru yu ga....

Tsaw ra J.W myu shani yawng 2009 shaning Nnan hta Ngwi pyaw nga mu ga .

Ngai na hkrup ai 2008 ning hta byin lai wa sai mabyin ni....

 • Myen mung hta Nbung laru a majaw Aeyawadi Ginwang hta masha sen lam si hkrum sai.
 • Miwa mung hta Nnang nawn gaba byin na masha manu mana si sai .
 • Russia Mung hta nbung li hkawn na masha si ai.
 • Spain Mung hta Mung nbungli hkawn ai lam byin lai wa sai.
 • Russia gaw Goger hpe shang gasat ai.
 • India Mubai hta gasat gala amajaw masha manu mana si hkrum sai.
 • Israel gaw GaZa hpe ganghkau kawn gasat ai majaw masha tsa gaba si hkrum sai.
 • America mung hta Obama gaw shawng nnan na shan chyang masha Gumsan magam tai lu sai.
 • American Mungdan a sut masa laru a majaw mung kan hta ram ram ahtu hka nga sai.
 • Gumsan magam W.Bush gaw American Gumsan magam ni hta shawng nnan labau shang gyepdin hte gabai katut ai wa rai sai .
 • Thai Mung dan hta laning mi laman hta sha Mung dan a Hkringmang daju ( PM ) marai 4 galai sai .

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com