Content feed Comments Feed

Myit Hkrum lam gaw Awng Dang Lam a Npawt

Posted by nzk Thursday, June 16, 2011

Nbung laru kaba du na matu gaw nbung bung shi ni shawng ahpawt ai hpang she laru ka ba gaw du ai re. KIO kawn myen hte sim sa lam la let mung masa hpe hparan lu na matu lam tam sha kut yu tim jet ai mahtai hpe nlu ai dai majaw 17 ning zim nga ai sanat mahku gaw anhte a mung dan hta bai na lu sai. Ndai zawn sim sa ai ten myen gaw anhte buga gin ra ni hta hpyen dap ni hpe hpaw jat let grau na she maden jat wa ai myu sha myit masing hpe zai ladat jaw jaw hte ga law wa ai gaw ngang ngai yawng chye nga ai.
Ndai zawn sim sa nga ai ten anhte bu ga ni hta nbyin ging ai grai byin lai wa sai,lamu ga ni hpe laba hte madu la ya ai myu sha ni hpe kasi majan hte gasat ai,wuhpung kata sum prat a dit bang ai sai garan ai ,nang hpan lu sha ni hte sha myit ai . Ndai zawn myen hte sim sa lam la ai a marang e anhte amyu ni a matu hpa akyu nhkam sha ai hpe mu mada ai .
Dai ni myen gaw shi a hpyen dap hpe chyam yu na matu hte KIA a atsm hpe chye mayu na ja hte tam la let majan sha byin ai, rai tim shi tak ai hte shai mat ai ma jaw ya ten shi a zai la dat ning gawn hpe bai gram ai ten re ngu mu ma da ai kade nna yang maja hte anhte hpe bai htim ga sat na ma tu ngun la nga ai re ngu sha mu ma da ai.
Ahte wunpawng sha ni gaw pu gang sin machyi ni re, dai hpe chye ai myen gaw anhte a lapran shada sat nat hkat na gin jang ni hpe ga law nga ai . Ga sadi ndung ai myen gaw dai ni shi npu taw ai BGF dap ni hpe ding hku majan hta njai lang ai nga ga sadi hpe jahten kau na shawng lam majan pa de dat ai ndai lam ni gaw anhte hpe sumprat ga law ai sha re.
Dai rai yang dai ni anhte wunpawng myu sha ni hpa ga law ra ai ta karai kasang a mying ning sang hta myit hkrum gahkyin gum din ra ga ai.Dai ni anhte a kam sham ai hte myit hkrum ai gaw anhte hpe awng padang jaw ya na a npawt re.Myen npu hta bung li ga law nga ai wunpawng sha ni gadai rai tim ahkyak jang sai ga sha ga ga. Mai gan ni mahti jaw ai kaji kajaw ahkaw ahkang kaw sha npyaw mat ga madu a lam madu wang lu wang lang mai ga law ai ahkaw ahkang hpe myit mada nga ga.Dai majaw dai ni anhte J.W sha ni madu du ai sha ra madu mai ga law ai madang kawn anhte kaw du wa na satan a ari ahpri tsinyam mahkra hpe Dai Madu karai kasang a Mying ning sang hta kam sham ai hte myit hkrum mang rum let mahku nsen la ngai sha hte Awng Padang dip la ga ngu .

Mabyin nkau mi

Posted by nzk

Wunpawng mungdan shanglawt asuya a ndau shabra lai ka clik

Yangon kaw jawng lung nga ai Jinghpaw ma ni hpe gau sha le clik

NDA-K Ningbaw ding sa lahkawng hpe myen ni nta kaw zing da clik

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com