Content feed Comments Feed

Ngai sawn yu ai lam

Posted by nzk Friday, July 1, 2011

June 30 ya sha ni Myen asuya hte wunpawng mung dan shang lawt asu ya ni ntsa lam hkrum sha ga ai lam shi ga na lu ai majaw myit hta kabu ai zawn nga hkam sha ai rai tim myit tsang ai ma ga de she grau law n-ngai hpa ma jaw nga yang myen gaw tsun ai hte galaw ai gaw galoi mung wa shakap shai chyu galaw ai ni re.
Ya mung sim sa lam ga law ga she nga tim shan hte a arawn lai ni gaw sim sa lam maga de nrai nga ai.KIO/KIA hpe sha myit kau na lam hpe ladat jaw jaw hte lu galaw na matu majoi aten garawt nga ai ngu sha mu mada ai, maga mi de jahta ai zawn rai masu na maga myi de gaw hpyen n-gun jat bang nga ding yang rai nga ai,mung masha ni hpe zai hte zing ri ding yang rai nga ai.
Dai majaw anhte a ning baw ni sung sung myit yu ra na ga ai lang hte lang anhte hkrum sha yu sai mahkrum madup hpe myit dum ga ,myen ni shawng sim sa lam a matu hpyi shawn wa ai nga na myit nkaba mat na mung sadi ga kalang shut jang sharai la na yak la ai re dai hpe anhte dum nga ga.
Dai ni kraikasang gaw anhte myu wunpawng sha ni hpe shalawt dat mayu sai anhte ni ladat jaw na sha ra sai.Moi shang lawt nnan hpang wa ai sha loi na mung shawa masha ni a myit ja sat hte dai ni na W.P sha ni a myit ja sat grai shai mat sai hpe mu ma da ai dai majaw anhte tawn da ai pandung ndu ding sa nmai jahkring ai Awng padang lu hkra myit hkrum mang rum hte sha kut yang k.k gaw an hte hpe Awng padang hta nlaw sha ngun na re hpe kam hpa let jawm sha kut ga law.
Wunpawng Mung dan shanglawt lu u ga.

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com