Content feed Comments Feed

Myen mung a matu laksan kyuhpyi

Posted by nzk Sunday, May 11, 2008

New Zealand mung dan Wellington daju Porirua mare hta nga ai Myen mung masha ni hte NZ mungdan masha ni rau jawm hpawng let Myen mung nbung laru tsin yam ni a matu myit dum kyuhpyi ai lamang hpe dai hpawt 10:30 am hta e Hosanna hkalup hpung nawku hting nu hta e galaw lai wa sai re yaten hta NZ mung dan atsuya gaw tsim yam mshani a matu NZ gum hpraw 1.5 milion garum jaw ya sai lam chye lu ai.

Posted by Picasa

0 Responses to Myen mung a matu laksan kyuhpyi

Post a Comment

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com