Content feed Comments Feed

Gin lung X'mas

Posted by nzk Saturday, December 20, 2008

Wellington Mare daju hta shanu nga ai Myenmung baw sang ni a X,mas poi hpe dai ni Hosanna nawkun htingnu hta wu wu di di ga law lai wa sai , ndai X,mas poi gaw shawng nnan lang na Myenmung baw sang ni yawng jawm ginlung ai X,mas poi rai nga ai.

Myu bawsang shagu tinang a htung hking yu ngwi kahkrang ni hte shang lawm ai rai nna , shana de daw gaw gawdin gin sup shing jawng ai lamang hpe mung galaw lai wa sai , yana zawn ginlung x'mas galaw ai marang e Myenmung masha shada da grau na myit hkrum mahkri shawn hkat na matu re lam chye lu ai,

Wellington grup yin hta shanu nga ai Myenmung masha yawng rai yang 300 jan nga ai hta na law malawng gaw hpu nau Hkang ni rai nga ai .


X'mas mungga hpe rau sha jawm hakm la ga ai

Wunpawng shayi mung mahku yu ngwi hte shang lawm

Hpunau Kaya amyu ni ka hkrang hte shang lawm

Hpunau Hkang shayi sha mahawn shakawn nga

Hpunau kayin myu shani mung ndai zawn yu ngwi hte jawm shakawn ma ai

X'mas lusha hpe mung ndai zawn jawm sha ga ai

0 Responses to Gin lung X'mas

Post a Comment

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com