Content feed Comments Feed

NEW ZEALAND KACHIN COMMUNITY

Posted by nzk Wednesday, February 4, 2009Tsaw ra ai W.P mung dan a matu asak up nawng mat sai myu tsaw sha re shagan yawng hpe an hte NZ du w.p myu sha ni hkung ga jaw dat ga ngai.

Feb 5 ya gaw an hte galoi mung myit dum nga ai rawt malan n htoi rai nga ai.an hte mai gan du a myu w.p shani an hte a w.p mung dan hpe tsaw ra yang w.p mung dan gaw nang ngai hpe galoi mung myit mada let la nga ai. lai wa sai 2008 ning hta an hte a galaw sawa sai lamang ni hpe bai myit yu dat yang grai n gun lu ai lam ni law law nga wa sai.bai matut nna dai ning 2009 ning hta mung an hte a myu shalam yan hta nang ngai dang di dang dep ai hku an hte a myu sha lam yan hta sha da ta gin dun let grau nna shakut shaja sawa ga.

Dai ning May shata n htum yang New Zealand mung dan hta Refugee hku hting gaw 6 bai du jat na lam hpe mung matut nna NZ immigration shiga dap kaw nna kahtap let chye lu ai.bai du jat wa na hting gaw ni hpe mung lai wa sai ten hta shada garum lam woi madun matsun la hkat ai zawn bai garum shing tau la hkat ga.NZ immigration kaw na ni an hte kachin ni hpe myit n gun grai lu taw nga ma ai.

Shan hte hku nna an hte hpe mu mada ai lam hta No.1 sha da tsaw ra garum madi sha daw ai lam hta n gun lu ma ai hte an hte kaw na hpaji la ma ai.No.2 Ning tawn ai a myu ma sha langai mi rai ma ai nga nna masat lama ai.No.3 san san seng seng chye nga ai hpe mung ma sat la ma ai.grau nna nna gaw an hte a shakut shaja ai lam ni hpe shan hte grai n gun lu ma ai.

Du na 2020 ram hta gaw mung kan a hpaji lam hta P.h.d jan mau hpe yawm dik ma rai 7 lahta gup lu na re ai hpe ya kaw nna maram masam da lu sai.an hte a kashu kasha ni a hpaji lam hta an hte kanu kawa ni a tsam htum hkra lam woi ma tsun jaw ga.an hte a kashu kasha ni hpe ten shagu an hte a amyu ru sai lam hte tinang a amyu ga hpe tinang a nta kaw a tsam dat let sharin ya ga.

Anhte a kashu kasha ni la ni mi hta an hte a W.P mung dan hpe jaw teng ai hku shading sha rai lu mat na re.a ten hte a hkaw a hkang lu ai ten hta gum gai ding la ma hkra hpaji lam hta grai sha kut la ga. Anhte yawng a ntsa kaw hpan karai shamam chyeju jaw ya taw ai hpe myit yu let matut nna an hte a shawng lam hpe K.K kaw kyu hpyi ap nawng let shakut shaja sa ga ngu lai ka kadun hte shana dat ai.yawng a ntsa hta K.K bau sin ya u ga.

Slg.La Kang Dau Hkawng

NZKC Ning Baw

1 Response to NEW ZEALAND KACHIN COMMUNITY

  1. Unknown Says:
  2. hello NZ Kachin Community from www.readcross.org

     

Post a Comment

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com