Content feed Comments Feed

NZ kachin Blog shangai dai daw ai laning mi hpring sai

Posted by nzk Saturday, April 18, 2009

Ndum shani sha naw nga yang NZ Kachin ngu ai shing teng amying hte blog hpe gyin shalat ka mara hpang ai laning mi ladu hkrum sai hku re.Chye chyang la na blog hpe ka ai mung nrai n-ngai dai ni na ten hta ra nga ai hta hkan na ntai nmai nkung nkyang tim lu ai atsam hte shakut shaja nga ai hku re.Dai majaw ladu hkrum chye ju shakawn ai lam hpe lawu na hte maren galaw dat sai .

Shawng n-nan ndai ding hta mungkan ntsa hta JINGHPAW WUNPAWNG ngu ai shing teng amying hpe jaw ya let gum rin gumrat gan ga sa wa na matu hpan da ya sai hpan wa sagya chye wa ning chyang karai wa a chye ju hpe na chying shakawn n-ngai.

Ndai Mungkan ntsa hta JINGHPAW WUNPAWNG amyu sha langai tai lu ai majaw na chying wa arawng la n-ngai.

Nhkrak tim myit galu hte NZ Kachin blog hpe sa hti sachyai ai tsaw ra ai JINGHPAW WUNPAWNG myusha ji nban yawng hte hpe grai chyeju dum ga ai .

Nchye nchyang yak hkak ai ten hta myit galu hte garum hpaji jaw la ai kachin bloggers help desk Hkau shanghtin Seng ja ,Hkau shang lawt hte tsaw ra ai nlaw shi ai jinghpaw wunpawng blogger myit rum manaw manang ni yawng hpe nachying wa chye judum n ngai. Matut na mung ndai NZ kachin blog hpe ngun jaw la marit,hpaji jaw la marit ngu tsawra ai JINGHPAW WUNPAWNG amyu sha ni yawng hpe gasaw dat n-ngai law.

0 Responses to NZ kachin Blog shangai dai daw ai laning mi hpring sai

Post a Comment

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com