Content feed Comments Feed

JIN JIN RAI NGA GA

Posted by nzk Friday, May 29, 2009


A MYU HTE MUNG DAN A MATU
DE,

NZ mung dan du a myu W.P sha ni yawng hpe jin jin hkyen magang na matu sha na dat ai . An hte W.P mung dan a mung masa lam gaw nang ngai chye taw sai hte ma ren,an hte NZ mung dan du nang ngai yawng ti nang a kanu mung dan hpe woi awn tsap nga ai KIA gaw gap na matu myit daw dan let sha jin sai lam hpe sha na dat ai.majan byin wa ai hte rau machyi makaw si hkrun si htan a matu nang ngai dang di dang dep ai ram tsi mawan a matu gabaw shaw let hting gaw mi htam shi kaw na htam mi garum mat na matu yawng hpe saw lajin dat ai.lai wa sai aten hta KIA a gawng kya ai lam ni hpe mung x,tu a tsaw ra myit hte nang ngai chye na ya ai hte mara raw hkat ga. An hte amyu W.P sha ni hpe tsaw ra let shawng lam hta tinang a a sak hpe daw jau up nawng let shakut na myu tsaw mung tsaw ning hkring ni hpe an hte shakawn shagrau garum madi sha daw ga. a hkyin aten naw nga yang myu tsaw mung tsaw myit ning nan hte bai jawm sha kut sa ga. majan bai byin, sanat mahku kapaw hpang ai hte rau an hte kalang ta lu garum hkra sha jin magang na matu hkyen lajang da ga.a sak 18 ning lahta yawng passport hpe mung lajang da ga.kyu hpyi n gun la let gwi gwi hte shawng lam de la hkam sa ga.


Slg.Dau Hkawng
President of NZKC

0 Responses to JIN JIN RAI NGA GA

Post a Comment

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com