Content feed Comments Feed

Ngwi pyaw ai X'mas shata rai u ga

Posted by nzk Wednesday, December 1, 2010NZ kachin de sadu gawan n-gun jaw ai tsawra ai myit su ji nban ni yawng hpe ngwi pyaw sim sa ai X'mas shata rai u ga ngu shakram dat ga ai.
Dai ning na NZ bu ni a galung X'mas hpe mung Auckland mare hta Dec,25.26 yatup galaw na hkyen lajang da ga ai dai majaw anhte a galung x'mas poi de mung sadu shang lawm ga ngu gasaw dat ga ai.

0 Responses to Ngwi pyaw ai X'mas shata rai u ga

Post a Comment

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com