Content feed Comments Feed

US hpang NZ

Posted by nzk Thursday, November 6, 2008

(National party ningbaw Jhon Key)

NZ PM Miss Helen Clark Labour party ningbaw


Ya hte tup gajai nga ai US mung dan a ra la ta poi gaw atsawm sha ngut la lu manu ai,US ning baw lata ai gaw mung kan a ning baw la ta ai ngu tim nshut ai zawn rai nga ai ,hpa majaw nga yang US mung dan nhkyeng nhkang rai wa jang shi a marang e laga mungdan ni kaw mu loi wa gayit hkar wa ai.Dai majaw dai ni na US mung chying sha ni gaw tinang a mung dan hte ging dan ai ningbaw hpe myit lawm hkum lawm lata san la lu ma sai, de a marang e Obama mung US mungdan a shawng nnan na gumsan magam tai wa sai hku re ,dai rai yang US mung chying masha ni hte rau mungkan ting gaw shi a atsam hpe lamaram yu nga na sha rai sai.DAi hte maren


Ndai NZ mung dan hta mung ndai bat kruya Nov 8 hta mung dan a ralata poi hpe galaw na jin jin rai nga sai.NZ mung dan hta party yawng 15 re hta na gaba dik ai gaw Labour hte National party ni re .Labour party gaw ya yang na mung dan hpe up hkang nag ai party rai nhtawm ningbaw gaw Miss Helen Clark re shi gaw 9 ning tup mung dan a PM ga law lawlai wa sai.National gaw shi a shing jawng party re nhtawm ning baw gaw Jhon Key rai nga ai..

NZ mung dan hta gaw party hpe aten ladaw masat da ai lam n-nga ai mung masha ni ra sharawng ai rai yang gade ning mung mai galaw ai.dai nina NZ mung dan a masa mung US hte ganoi bung ai zawn rai nga ai mungdan a sut masa lam hta ram ram hkrat sum taw nga ai majaw sut masa lam hpe mahta na hkaw tsun lu ai wa gaw dang na re ngu kam ai.NZ mung dan hta gaw PR lang tawn na nlaw htum laning mi nz ka nga sai masha yawng ralata sindan pa hpe (me) mai bang ai hku re .NZ kaw du nga ai anhte J.W sha ni mung tinang ra sharawng ai ningbaw hpe lata na ma tu jinjin rai nga sai.

Um du wa na 2010 ning hta gaw anhte a myen mungdan hta mung NAP galaw na ralata oi hpe mung shawa gaw ra tim nra tim ,tara shang ai n-shanng ai nseng ai yawng gaw me bang ra chya lu rai sai ,dai rai yang anhte J.W sha ni gaw gadai hpe (me) bang na gaw yakaw na myit shajin nga ra na sai ngu kam ai ,anhte J.W mung masa lani mung tinang a mung shawa hpe zinlum gahkyin la lu na ladat ni lawlaw shaw ra sai ngu mu ma da ai.J.W mung hta J.W myu sha ni nan dang ra ai hku re dai nrai yang gaw anhte a gam maka gaw nchye tsun hpa rai mat na re .Dai majaw 2010 ning hta galaw na NAP a ralata poi hta anhe J.W myu shani ga ra hku shang lawm na ngu ai gaw ya kaw na jin jin rai nga saga ngu ngai na ning mu hpe tang madun dat ai rai.


1 Response to US hpang NZ

  1. Anonymous Says:
  2. N teng n man ai lam hta awng sharawng nga ai dai myen mungdan ningbaw a myit masin hpe galai shai kau ya shangun lu ai gaw Anhte Kamsham ai Karai kasang re.Shi hpe kam ai myit hte anhte jinghpawng wunpawng myu sha ni yawng jet ai kam sham myit hte akoi anoi tsun dan ga.Shi mahkra hpe dang di lu ai wa re.

     

Post a Comment

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com