Content feed Comments Feed

Bush a hpang jahtum mung ga

Posted by nzk Wednesday, January 14, 2009

American Mungdan a Gumsan magam Bush gaw shi a hpang jahtum na shilaika sang lang hpawng hta e shi Gumsan magam galaw nga ai lak htak hta galaw shut dawdan shut mat wa sai lam ni hpe mara yin la hkam la mat wa sai hku re . Shi hku na Gumsan magam lit hpe gun hpai nga ai ten hta myit ru myit htum ai lam ni lawlaw nga lai wa sai lam mung tsu lai wa sai .

Ndai zawn Mungdan a ningbaw langai mi tinang a shut shai ai lam ni hpe yin la ai gaw kasi lahpa nan rai nga ai. Ngai sawn yu ai anhte a ning baw ni mung kaja wa madu galaw shut mat wa ai lam ni nga yang ndai zawn mara yin la gwi na ma ai kun?1 Response to Bush a hpang jahtum mung ga

  1. Rsj Says:
  2. myit su wa e ahhte mung dan na ningbaw ni gaw yin la hkum tsung ....tsung shadum ai ni hpe U.S n re Union Of Myanmar she re nga tsung na htawng chyawm rim bang kau na ra ai, Shut ai mung n dan hti mat sai le, Yin la na malai , jang she shanang mat sai hpe ngai hku na mu mada ai hku re :) :)

     

Post a Comment

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com